Heimeside for Sykkylven Sogenemd

Historikk Skriv ut E-post
Skrive av Eldar Høidal   
tysdag 25. mars 2008 16:36

Det var i 1917 at Sykkylven heradsstyre valde den første sogenemnda i kommunen. Føremålet til nemnda var å gje ut bygdebøker for Sykkylven. Det første dei valde medlemene tok fatt i var innsamling av kjelder med tanke på utgjeving av ei bok om Sykkylven i eldre tider. I perioden 1918 - 1938 var det knapt aktivitet i nemnda, men i 1939 vart det sett fart i arbeidet med å samle meir kjeldetilfang. Det vart mellom anna teke avskrift av kyrkjebøker, tingbøker, skiftebøker, manntal mv. I 1947 fekk Ola Tandstad oppgåva med å skrive ei bygdebok. Resultatet vart Sykkylven i eldre tid, som kom ut i 1962.

 

Sykkylven i eldre tid var likevel ikkje sogenemnda sin første publikasjon. I 1957 ga ein ut Utvandrarane frå Sykkylven av Martin Gjevenes. Boka var eit pionerarbeid i sin sjanger og held høgt fagleg nivå.

I åra som følgde vart merksemda retta mot utgjeving av gardssoger. I løpet av ein femtenårsperiode fram til 1981-82 var det utarbeidd fire gardssoger som tok for seg alle gards- og bruksnummera i kommunen. Forfattarar av desse bøkene var Gustav Weiberg-Aurdal og Martin Gjevenes. Sverre Andestad la ned eit storarbeid for å oppdatere og fylle ut opplysningane i gardssogene bd 1 og 2. I 1996 kom han ut med boka Nye slekter.

I 2003 gav sogenemnda ut gardssogene og tillegga i 2 CD-ar. Det har vist seg å vere svært nyttig, for dei trykte versjonane av gardssogene er på det næraste utselde.

Sidan 1992 har sogenemnda kvart år gjeve ut Årbok for Sykkylven. Gjennom denne boka ønskjer vi å byggje bru mellom fortid og notid, ikkje berre ved at vi formidlar historisk stoff til dagens lesarar, men ved også å opne for stoff med høg aktualitet. Vi veit at det som skjer i dag er historie i morgon. Sogenemnda er difor oppteken av samtidsdokumentasjonen.

Sogenemnda ser også langt tilbake og har ivra for at dei arkeologiske funna på Auremarka vert nytta til formidling for fastbuande og tilreisande.

 

Sist oppdatert torsdag 17. april 2008 20:07
 
Du er her  : Velkommen Historikk

Siste kommentarar: